วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ อสม. และผู้นำชุมชนแจ้ง รพ.สต. ในเขตอำเภอหนองเรือ เกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ อสม., ผู้นำชุมชน และครอบครัว ให้ยึดเกณฑ์ดังนี้

1. สิทธิ 82 ออกให้เฉพาะตัว อสม.
2. สิทธิ 88 ออกให้บุคคลครอบครัว อสม. โดยยึดเกณฑ์ดังนี้
  • คู่สมรสที่อายุไม่เกิน 60 ปีให้ออกบัตร 88 กรณีที่อายุเกิน 60 ปีให้ออกบัตร 77
  • บิดา มารดาที่อายุไม่เกิน 60 ปี ปีให้ออกบัตร 88 กรณีที่อายุเกิน 60 ปีให้ออกบัตร 77
  • บุตรที่อายุ 13-15 ปี ถ้าไม่ได้เรียนหนังสือให้ออกบัตร 88 กรณีที่เรียนหนังสือให้ออกบัตร 73
  • บุตรที่อายุ 16-20 ปี ให้ออกบัตร 88 กรณีที่อายุมากกว่า 20 ปี ให้ออกบัตร 89
3. สิทธิ 81 ออกให้เฉพาะตัวผู้นำชุมชน ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล
4. สิทธิ 87 ออกให้บุคคลครอบครัวผู้นำชุมชน โดยยึดเกณฑ์ดังนี้
  • คู่สมรสที่อายุไม่เกิน 60 ปีให้ออกบัตร 87 กรณีที่อายุเกิน 60 ปีให้ออกบัตร 77
  • บิดา มารดาที่อายุไม่เกิน 60 ปี ปีให้ออกบัตร 87 กรณีที่อายุเกิน 60 ปีให้ออกบัตร 77
  • บุตรที่อายุ 13-15 ปี ถ้าไม่ได้เรียนหนังสือให้ออกบัตร 87 กรณีที่เรียนหนังสือให้ออกบัตร 73
  • บุตรที่อายุ 16-20 ปี ให้ออกบัตร 87 กรณีที่อายุมากกว่า 20 ปี ให้ออกบัตร 89
5. วันออกบัตร/หมดอายุ
  • วันที่ออกบัตร ตามรอบที่บันทึกข้อมูล
  • วันหมดอายุ 30/09/2556

การดำเนินงานให้ทำการสำรวจและลงทะเบียน Online ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 21 กันยายน 2554


ใบคำขอลงทะเบียนสามารถติดต่อรับได้ที่
ศูนย์บริการประกันหลักประกันสุขภาพ
โรงพยาบาลหนองเรือ

ขอให้สถานพยาบาลที่รับทราบกรุณาแจ้งชื่อ และหน่วยบริการในช่องแสดงความคิดเห็นด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น